Adatkezelési Tájékoztató az árajánlatkérő űrlapot igénybe vevők számára

Az adatkezelő megnevezése: Ferkovics Lionel E.V.
Nyílvántartási szám: 54088557
Adószám: 55413361-1-26
A kezelt adatok, az adatkezelés célja és jogalapja: Az adatkezelők a lionwebdesign.hu ajánlatkérő űrlapot használók következő adatait kezelik:

- az ügyfél neve,
- e-mail címe,
- telefonszáma.

Az adatkezelés célja: az érdeklődők információt és árajánlatot tudjanak kérni leendő weboldalukhoz.

Az adatkezelés jogalapja:

– az ügyfélnek az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott hozzájárulása,

– az Európai Parlament és a Tanács 95/46/EK irányelve (Irányelv) a személyes adatok kezelése vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról 7. cikk f) pontja,

– direkt marketing célú tájékoztatás, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat eljuttatása, ügyfélelégedettség mérése esetén az ügyfélnek az Infotv. 5.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulása.

Adattovábbítás

A szolgáltatást igénybe vevők adatait saját vállalatirányítási rendszerbe továbbítjuk.

Az adatkezelés időtartama

– A LION WEBDESIGN az űrlapot igénybe vevőket telefonon, e-mailben megkeresi és adatait az Irányelvvel összhangban az esetlegesen felmerülő polgári jogi igény érvényesítése érdekében 5 évig kezeli.

– A LION WEBDESIGN a kalkulátort igénybe vevők adatait direkt marketing, reklám, hírlevél, egyénre szabott ajánlat eljuttatása, ügyfél-elégedettség mérése céljából az ügyfél-hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

Az érintettek jogai

A LION WEBDESIGN ügyfelei bármikor jogosultak tájékoztatást kérni a rájuk vonatkozó személyes adatokról, kérhetik a hibás adatok helyesbítését, módosítását.

A LION WEBDESIGN ügyfelei a 6724 Szeged, Agyagos u. 14/B 5./13. címre, illetőleg az info@lionwebdesign.hu e-mail címre megküldött levélben bármikor megtilthatják személyes adataik direkt marketing, piackutatási célú, vagy az ügyfél-elégedettségre vonatkozó adataik további felhasználását.

Jogorvoslati lehetőségek Az ügyfél az adatai kezelésével kapcsolatosan panaszt tehet az adatkezelő info@lionwebdesign.hu e-mail címén, beadvánnyal fordulhat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C), vagy pert indíthat a lakóhelye (tartózkodási helye) szerint illetékes bíróságon.